Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

В ЕС влезе в сила новата система за наблюдение и проследяване

движението на цигари и тютюн за пушене

От 20 май в целия Европейски съюз влезе в сила новата система за наблюдение и проследяване движението на цигари и тютюн за пушене от производството до търговеца на дребно. Всяка потребителска опаковка, произведена или внесена в България след тази дата, ще бъде маркирана с уникален код. Това предвиждат чл. 15 отДиректива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО, както и  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия, чиято цел е да контролират пазара на тютюневи изделия.

Уникалните номера ще се отпечатват върху потребителската опаковка (кутията) на тютюневите изделия. Те се маркират върху опаковките така, че да не могат да бъдат отстранени, да са незаличими и по никакъв начин да не се скриват или прекъсват.Цигарите и тютюнът за ръчно свиване на цигари, които са произведени в Съюза или са внесени в Съюза преди 20 май 2019 г. и не са маркирани с уникален индентификатор на равнище потребителска опаковка, могат да останат в свободно обращение до 20 май 2020 г.

Системата изисква всички търговци на едро и на дребно да се регистрират, за да получат кодове за търговското си дружество, както и за всеки свой магазин или склад. Според Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, издател на уникални идентификатори е "Печатницата на Българска народна банка" АД (ПБНБ АД). Регистрацията на търговците ще се извършва само по електронен път, а началото бе дадено на 15 април, тази година. За целта, всеки търговец трябва да подаде онлайн заявление на интернет страницата www.bgtpd.com (която се поддържа от ПБНБ АД), за да получи по един идентификационен код за икономически оператор и за обектите, които той управлява. Системата, разработена от ПБНБ АД, дава възможност за регистрация единствено с електронен подпис с оглед сигурност на идентификацията при удостоверяване и извършване на електронни услуги. Лицата, които подлежат на регистрация могат да го направят с електронен подпис, издаден на търговеца, или чрез упълномощаване на лице, което разполага с електронен подпис. Регистрацията на търговците на едро и дребно е безплатна. След като извършат регистрация в системата, от търговците на дребно не се изисква да подават информация към нея, но при доставка обектите им ще бъдат отбелязвани от търговеца на едро.

Към дата 20 май 2019 г. са регистрирани над 22 000 обекта за търговия на едро и дребно (на над 14 000 икономически оператора).  Системата остава отворена за регистрацията и след 20 май, като в системата ще се регистрират и всички нови обекти, които тепърва ще започнат търговия с тютюневи изделия.Агенция „Митници“, като национален компетентен орган, има достъп до системата за проследяване и възможност да идентифицира цялата информация, закодирана в кодовете на уникалните идентификатори.  Също така митническите органи ще могат да преглеждат съхраняваните данни и да правят справки. Агенция „Митници“ има достъп и до регистъра на всички икономически оператори и на оператори на първите търговски обекти за продажба на дребно, които участват в търговията с тютюневи изделия, както и на обектите и машините, използвани от тях за производство, съхранение и обработка на продуктите им.

© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.