Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Девня Цимент, гр. Девня

С въвеждането на съвременните системи за автоматизация на производствени процеси се получават технологични продукти с оптимални технико-икономически параметри при минимални разходи на енергия, суровини и труд . С автоматизирането не само на отделни технологични процеси и агрегати, но на цели производства възниква задачата за управление на големи системи със сложни взаимни връзки между материални, енергийни и информационни потоци. Разнообразието и сложността на функциите, присъщи на големите системи изискват да се прилагат съвременни методи и средства за комплексно управление на обектите във всички аспекти: технологичен, експлоатационен, организационен и икономически. Промишлените системи за автоматизация са необходими, защото осигуряват освен поддържане на зададения технологичен режим, така и нареченият нормален режим. Необходимостта от гъвкава пренастройка на системите за управление е наложило използването на програмируеми средства. Най- широко приложение са намерили програмируемите логически контролери (ПЛК). Програмируемите логически контролери са микропроцесорни управляващи устройства, достъпни за програмиране и предназначени за управление на последователности, комбинаторни и непрекъснати процеси в промишлена среда и реално време. По отношение гъвкавост, икономичност, сложност на операциите и размерност на управляваните процеси (брой входове и изходи), те заемат място между устройствата с твърда или програмируема логика върху електронна елементна база. По заявка на завода Девня Цимент станцията се реставрира системата, като се премахват всички табла с релета и контактори, в които се помещава цялата логика на самия процес и се заменят с едно табло в което има програмируем логически контролер (ПЛК). Също така се премахва операторската станция и се заменя с операторски панел със сензорен дисплей. Реставрират се процесите на: задвижване на транспортна лента; изглаждане на чувалите с цимент; подреждане да чувалите с цимент по зададена от оператора схема; синхронизация на палетизатора с Палет диспенсъра (ПД). Обектът за автоматизация представлява палетизираща машина за хартиени чували пълни с цимент от 50кг. или 25кг. Палетизиращата машина е изградена от определен брой последователно свързани секции. Има няколко важни характеристики на системата, които я правят много подходяща за управление на палетизатора: надеждна е в процеса на работа; осигурява точност на регулиране; има режим за настройка и автоматичен режим на работа; блокира отделни операции във времето; визуализират се и се настройват отделните операции от дисплей; на дисплея се визуализират всички аварийни ситуации и режимите на работа; операторския панел има парола за достъп, която не позволява неоторизиран достъп до настройките на машината.

© © 2019 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.