Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Пречиствателна станция за отпадъчни води - Трявна

Основни цели на автоматичното управление са:

  • Автоматично управление на входящия поток в станцията.
  • Управление на Грубо и Фино пречистване на водния поток.
  • Управление на постъпващия въздух в аерационните зони на биобасейните.
  • Автоматично управление на дебита на рециркулиращата активна утайка.
  • Автоматично управление на дозирането на Варно мляко.
  • Управление на дебита на Ферихлорид- FeCl3.

В КИПиА частта е използвана процесна измервателна апаратура на Hach Lange за следене нивата на кислород, pH и нитрати. За измерване на ниво и дебит са използвани продукти на фирма MJK Automation. На база на измерванията от тях се извършва автоматизирано управление на процеса.

Управлението, наблюдението и архивиране на данни на механизмите е реализирано чрез компютърно-базирана система (SCADA). Системата предлага пълна възможност за независимо управление на станцията.

 

1 main

 

Два са основните възли в станцията:

  • Път на водата;
  • Път на утайката;

 

Пътя на водата стартира от входа на водата в станцията през Станция Груби решетки, Станция фини решетки,Пясъкозадържател.

2 Pqsak


Дебитомер на вход, Селектор, Биобасейн 1 и 2

3 Bio


 

Шахта след ВРУ, Дебитомер изход, Изходна шахта и водохранилище и към р. Тревненска, където е изхода на вече пречистената вода.

Пътя на утайката тръгва от Селектор, Помпена станция РАУ(рециркулираща активна утайка) и ИАУ(Излишна активна утайка), Утайкоуплътнител.

4 Utaikouplatnitel


 

Помпена станция за плаващи отпадъци, Силоз уплътнена утайка, Смесителен съд, Съд за кондиционирана утайка и Камерна филтър преса.

За измерванията и статусите на отделните механизми е създадена база данни, в която се записват настъпилите промени в състоянията при изпълнение на определени условия.

5 Trends


Аларми- визуализиране на всички активни аларми, както и архивиране с възможност за филтриране на архивираните аларми.

За осъществяване на връзката между сървъра, контролера и другите устройства в станцията е изградена няколко-слойна комуникационна мрежова архитектура. Визуализира се комуникацията с всяко устройство.

6 ddd

 

© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.