Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Система за управление на парен котел на био-гориво "Олива АД", гр. Полски Тръмбеш

Целта на система е да се използват отпадъчните материали получени при производството, за захранване на парен котел генериращ нова енергия.

Управление на котел за производство на пара, използващ гориво от слънчогледова люспа, намиращ се в индустриалната зона на гр. Полски Тръмбеш. Произведената пара се използва в прозиводството на слънчогледово масло и слънчогледов шрот. Системата е изградена от софтуерна и хардуерна част, като хардуерната част се състои от програмируеми логически контролери (PLC - programmable logic controller), а софтуерната част е конфигурирана в йерархична структура, като връзката между отделните звена е базирана на стандартни комуникационни протоколи.

В контролната зала е инсталирана SCADA (supervisory control and data acquisition) система, продукт на американската фирма Wonderware InduSoft. Чрез тази система могат да се следят всички технологични процеси. Оператора има възможност да променя настройките за ръчно и автоматично управление като:

 • Времена за работа и пауза на различните механизми
 • Нива на водата в котела (долно работно, горно работно, работно и съответно аварийни нива)
 • Желано налягане на парата, което да сае поддържа от системата
 • Минимални и максимални обороти за работа на механизмите с честотни задвижвания.

Също така могат да бъдат наблюдавани и параметри важни за правилното протичане на процеса, както и състоянията на разлините механизми:

 • Налягане на парата;
 • Ниво вода;
 • Солесъдържание;
 • Температура горивна камера;
 • Диференциално налягане;
 • Температура на димни газове преди Економайзер;
 • Температура димни газове;
 • Ниво на кислород;
 • Разход гориво;

Котелът е оборудван със система за обдухване, която може да се настрои и е независима от режима в който работи котела. Възможните настройки са:

 • Време за работа
 • Време между сработванията.

В SCADA системата, могат да се наблюдават графики на параметрите, визуализира се разположението на магнет вентилите и тяхното сработване, следят се параметрите на деаератор.Всички механизми могат да бъдат управлявани в ръчен режим от местно табло.

Снимки от обекта и SCADA системата:

© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.