Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Система за управление на парен котел на био-горива, гр. Белово

Изграждане на система за управление на парен котел на био-гориво.

Обектът на управление е котел за прозиводство на пара, използващ различни био-горива и се намира в гр.Белово. Произведената пара се използва за електроенергия. Системата е изградена от софтуерна и хардуерна част, като хардуерната част се състои от програмируеми логически контролери (PLC - programmable logic controller), а софтуерната част е конфигурирана в йерархична структура, като връзката между отделните звена е базирана на стандартни комуникационни протоколи.

В контролното помещение инсталирана SCADA (supervisory control and data acquisition) система, продукт на американската фирма Wonderware InduSoft.
Оператора има възможност да променя настройки за ръчно и автоматично управление като:

Времена за работа и пауза на различните механизми.
Нива на водата в котела (долно работно, горно работно, работно и съответно аварийни нива)
Желано налягане на парата, което да сае поддържа от системата
Минимални и максимални обороти за работа на механизмите с честотни задвижвания.


Също така могат да бъдат наблюдавани и параметри важни за правилното протичане на процеса, както и състоянията на разлините механизми:

 • Налягане на парата;
 • Ниво вода;
 • Солесъдържание;
 • Температура горивна камера;
 • Диференциално налягане;
 • Температура на димни газове преди Економайзер;
 • Температура димни газове;
 • Ниво на кислород;
 • Разход гориво;

Котелът е оборудван със система за обдухване, която може да се настрои и е независима от режима в който работи котела. Възможните настройки са:

 • Време за работа
 • Време между сработванията.

В SCADA системата, могат да се наблюдават графики на параметрите.
Всички механизми могат да бъдат управлявани в ръчен режим от местно табло.

Снимки от обекта и SCADA системата:

 

© © 2024 КАСИ Аутомейшън. Всички права запазени.